bypass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bypass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bypass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bypass.

Từ điển Anh Việt

 • bypass

  /'baipɑ:s/

  * danh từ

  đường vòng (để tránh một vị trí nào trên đường chính, để tránh ùn xe lại...)

  (điện học) đường rẽ, sun

  lỗ phun hơi đốt phụ

  * ngoại động từ

  làm đường vòng (ở nơi nào)

  đi vòng

  (nghĩa bóng) bỏ qua, phớt lờ

 • bypass

  (Tech) đường vòng (song song); đi vòng (đ); bỏ qua (đ)

 • bypass

  đi vòng quanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bypass

  * kỹ thuật

  bỏ qua

  đường rẽ

  đường tắt

  đường tránh

  đường vòng

  lối đi vòng

  lối rẽ

  nhánh

  ống

  rãnh vòng

  rẽ

  sự đi vòng

  vòng qua

  xả ra

  điện:

  dấu tắt

  ô tô:

  đi vòng

  xây dựng:

  đường (đi) vòng

  đường ống vòng

  máng vòng

  ống phân dòng

  ống rẽ dòng

  vành vòng

  hóa học & vật liệu:

  ống nối vòng

  cơ khí & công trình:

  rãnh thoát dư

  van tràn dư

  vật lý:

  rẽ mạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bypass

  a surgically created shunt (usually around a damaged part)

  avoid something unpleasant or laborious

  You cannot bypass these rules!

  Synonyms: short-circuit, go around, get around

  Similar:

  beltway: a highway that encircles an urban area so that traffic does not have to pass through the center

  Synonyms: ring road, ringway

  shunt: a conductor having low resistance in parallel with another device to divert a fraction of the current

  Synonyms: electrical shunt