come along nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come along nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come along giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come along.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • come along

  Similar:

  appear: come into being or existence, or appear on the scene

  Then the computer came along and changed our lives

  Homo sapiens appeared millions of years ago

  Antonyms: disappear

  progress: develop in a positive way

  He progressed well in school

  My plants are coming along

  Plans are shaping up

  Synonyms: come on, advance, get on, get along, shape up

  Antonyms: regress

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).