come-about nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come-about nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come-about giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come-about.

Từ điển Anh Việt

  • come-about

    /'kʌmə'baut/

    * danh từ

    (thông tục) sự xoay chuyển bất ngờ (của sự việc)