come near nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come near nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come near giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come near.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • come near

  almost do or experience something

  She came near to screaming with fear

  Similar:

  approach: move towards

  We were approaching our destination

  They are drawing near

  The enemy army came nearer and nearer

  Synonyms: near, come on, go up, draw near, draw close

  approach: come near in time

  Winter is approaching

  approaching old age

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).