comel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comel.

Từ điển Anh Việt

  • comel

    Cách viết khác : cormlet