come round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come round.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • come round

    change one's position or opinion

    He came around to our point of view

    Synonyms: come around

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).