comedietta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comedietta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comedietta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comedietta.

Từ điển Anh Việt

  • comedietta

    /kə,mi:di'etə/

    * danh từ

    kịch vui ngắn