progressives nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

progressives nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm progressives giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của progressives.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • progressives

    * kỹ thuật

    bộ bản in thử