fail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fail.

Từ điển Anh Việt

 • fail

  /feil/

  * danh từ

  sự hỏng thi

  người thi hỏng

  without fail

  chắc chắn, nhất định

  * nội động từ

  không nhớ, quên

  don't fail to let me know: thế nào anh cũng nhớ tin cho tôi biết

  yếu dần, mất dần, tàn dần

  không đúng, sai

  the prophecy failed: lời tiên đoán sai

  thiếu

  to fail in respect for someone: thiếu sự kính trọng đối với ai

  không thành công, thất bại

  trượt, hỏng thi

  bị phá sản

  không làm tròn, không đạt

  to fail in one's duty: không làm tròn nhiệm vụ

  to fail of one's purposes: không đạt mục đích

  hỏng, không chạy nữa

  * ngoại động từ

  thiếu, không đủ

  time would fail me to tell: tôi sẽ không đủ thời giờ để nói

  words fail me: tôi không đủ lời để nói hết được, tôi không thể tả hết được

  the wind failed us: (thuyền) chúng ta hết gió

  thất hẹn với (ai); không đáp ứng được yêu cầu của (ai)

  his memory fails him: trí nhớ của anh ta kém lắm rồi

  đánh trượt (một thí sinh)

 • fail

  (Tech) hư hỏng; mất (điện); thiếu

 • fail

  không đạt, chưa đủ (toán kinh tế) phá sản

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fail

  * kinh tế

  không có khả năng trả nợ

  không đúng thời gian (giao chứng khoán)

  quên không thực hiện nghĩa vụ

  sai hẹn

  thất bại

  * kỹ thuật

  bị hỏng

  bị hư hỏng

  đổ

  đứt

  hỏng

  hư hỏng

  không dùng được

  làm hỏng

  lỗi

  ngừng chạy

  mất

  sai sót

  sập đổ

  suy giảm

  suy yếu

  toán & tin:

  bại

  chưa đủ

  không đạt

  hóa học & vật liệu:

  phá sản

  xây dựng:

  suy sụp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fail

  fail to do something; leave something undone

  She failed to notice that her child was no longer in his crib

  The secretary failed to call the customer and the company lost the account

  Synonyms: neglect

  be unsuccessful

  Where do today's public schools fail?

  The attempt to rescue the hostages failed miserably

  Synonyms: go wrong, miscarry

  Antonyms: succeed

  disappoint, prove undependable to; abandon, forsake

  His sense of smell failed him this time

  His strength finally failed him

  His children failed him in the crisis

  Synonyms: betray

  stop operating or functioning

  The engine finally went

  The car died on the road

  The bus we travelled in broke down on the way to town

  The coffee maker broke

  The engine failed on the way to town

  her eyesight went after the accident

  Synonyms: go bad, give way, die, give out, conk out, go, break, break down

  be unable

  I fail to understand your motives

  Antonyms: manage

  judge unacceptable

  The teacher failed six students

  Antonyms: pass

  fail to get a passing grade

  She studied hard but failed nevertheless

  Did I fail the test?

  Synonyms: flunk, bomb, flush it

  Antonyms: pass

  fall short in what is expected

  She failed in her obligations as a good daughter-in-law

  We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust

  become bankrupt or insolvent; fail financially and close

  The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor

  A number of banks failed that year

  prove insufficient

  The water supply for the town failed after a long drought

  Synonyms: run out, give out

  get worse

  Her health is declining