failure of dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

failure of dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm failure of dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của failure of dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • failure of dam

    * kỹ thuật

    sự vỡ đập