overstep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

overstep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm overstep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của overstep.

Từ điển Anh Việt

 • overstep

  /'ouvə'step/

  * ngoại động từ

  đi quá (giới hạn, hạn định...) ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • overstep

  * kỹ thuật

  sự nghịch chờm

  sự phủ chờm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • overstep

  Similar:

  transgress: pass beyond (limits or boundaries)

  Synonyms: trespass

  exceed: be superior or better than some standard

  She exceeded our expectations

  She topped her performance of last year

  Synonyms: transcend, pass, go past, top