trespass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trespass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trespass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trespass.

Từ điển Anh Việt

 • trespass

  /'trespəs/

  * danh từ

  sự xâm phạm, sự xâm lấn

  the on land: sự xâm phạm đất đai

  (tôn giáo) sự xúc phạm

  a trespass against the church's authority: sự xúc phạm đến uy quyền của nhà thờ

  (pháp lý) sự vi phạm; sự phạm pháp

  a trespass against a law: sự vi phạm một đạo luật

  sự lạm dụng

  the trespass upon someone's time: sự lạm dụng thì giờ của ai

  * nội động từ

  xâm phạm, xâm lấn, xâm nhập trái phép

  to trespass on someone's land: xâm phạm vào đất đai của ai

  to trespass on (upon) someone's rights: xâm phạm quyền lợi của ai

  to trespass on someone's preserves: (nghĩa bóng) dính vào việc riêng của ai

  xúc phạm

  (pháp lý) vi phạm; phạm pháp

  to against a law: phạm luật

  lạm dụng

  to trespass on (upon) someone's time: lạm dụng thì giờ của ai

  no trespassing!

  cấm vào!

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trespass

  * kinh tế

  phạm tội

  quấy rối

  quấy rối (thì giờ, đời tư của người khác)

  sự xâm phạm

  xâm hại

  xâm nhập, xâm chiếm đất đai thuộc sở hữu của người khác

  xâm phạm

  xâm phạm (thì giờ, đời tư của người khác)

  xâm phạm quyền sở hữu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trespass

  a wrongful interference with the possession of property (personal property as well as realty), or the action instituted to recover damages

  entry to another's property without right or permission

  Synonyms: encroachment, violation, intrusion, usurpation

  enter unlawfully on someone's property

  Don't trespass on my land!

  Synonyms: intrude

  make excessive use of

  You are taking advantage of my good will!

  She is trespassing upon my privacy

  Synonyms: take advantage

  break the law

  Similar:

  sin: commit a sin; violate a law of God or a moral law

  Synonyms: transgress

  transgress: pass beyond (limits or boundaries)

  Synonyms: overstep