intrusion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intrusion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intrusion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intrusion.

Từ điển Anh Việt

 • intrusion

  /in'tru:ʤn/

  * danh từ

  sự ấn bừa, sự tống ấn, sự đưa bừa; sự bị ấn bừa, sự bị đưa bừa

  sự xâm phạm, sự xâm nhập

  sự bắt người khác phải chịu đựng mình

  (pháp lý) sự xâm phạm

  sự xâm nhập, thế xâm nhập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intrusion

  * kỹ thuật

  hiện tượng xâm nhập

  sự xâm nhập

  hóa học & vật liệu:

  chất xâm nhập

  y học:

  sự lún vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • intrusion

  entrance by force or without permission or welcome

  the forcing of molten rock into fissures or between strata of an earlier rock formation

  rock produced by an intrusive process

  Similar:

  invasion: any entry into an area not previously occupied

  an invasion of tourists

  an invasion of locusts

  Synonyms: encroachment

  trespass: entry to another's property without right or permission

  Synonyms: encroachment, violation, usurpation