transcend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcend.

Từ điển Anh Việt

 • transcend

  /træn'send/

  * ngoại động từ

  vượt quá, hơn

  the beautiful scene transcends my power of description: cảnh đẹp đó vượt quá khả năng mô tả của tôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transcend

  Similar:

  exceed: be greater in scope or size than some standard

  Their loyalty exceeds their national bonds

  Synonyms: surpass

  exceed: be superior or better than some standard

  She exceeded our expectations

  She topped her performance of last year

  Synonyms: overstep, pass, go past, top