transcendent element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendent element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendent element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendent element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transcendent element

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần tử siêu việt