transcendental number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendental number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendental number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendental number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transcendental number

    * kỹ thuật

    số siêu việt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • transcendental number

    an irrational number that is not algebraic