transcendental basic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendental basic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendental basic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendental basic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transcendental basic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cơ sở siêu việt