transcendentalist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendentalist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendentalist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendentalist.

Từ điển Anh Việt

  • transcendentalist

    * danh từ

    người theo thuyết tiên nghiệm; người tin thuyết tiên nghiệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • transcendentalist

    advocate of transcendentalism