transcendental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendental.

Từ điển Anh Việt

 • transcendental

  /,trænsən'dentl/

  * tính từ

  (triết học) tiên nghiệm

  transcendental philosophy: triết học tiên nghiệm

  transcendental cognition: nhận thức tiên nghiệm

  (như) transcendent

  mơ hồ, trừu tượng, không rõ ràng; huyền ảo

  transcendental concept: khái niệm mơ hồ

  (toán học) siêu việt

  transcendental equation: phương trình siêu việt

 • transcendental

  siêu việt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transcendental

  * kỹ thuật

  siêu việt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transcendental

  of or characteristic of a system of philosophy emphasizing the intuitive and spiritual above the empirical and material

  Similar:

  nonnatural: existing outside of or not in accordance with nature

  find transcendental motives for sublunary action"-Aldous Huxley

  Synonyms: otherworldly, preternatural