transcendental surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendental surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendental surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendental surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transcendental surface

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt siêu việt