transcendentalism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendentalism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendentalism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendentalism.

Từ điển Anh Việt

 • transcendentalism

  /,trænsən'dentəlizm/

  * danh từ

  (triết học) thuyết tiên nghiệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transcendentalism

  any system of philosophy emphasizing the intuitive and spiritual above the empirical and material

  Synonyms: transcendental philosophy