transcendental equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendental equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendental equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendental equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transcendental equation

    * kỹ thuật

    phương trình siêu việt