transcendental term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendental term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendental term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendental term.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transcendental term

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số hạng siêu việt