transcendence degree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendence degree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendence degree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendence degree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transcendence degree

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ siêu việt