overstepping benefits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

overstepping benefits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm overstepping benefits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của overstepping benefits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • overstepping benefits

    * kinh tế

    tổng trợ cấp