expire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expire.

Từ điển Anh Việt

 • expire

  /iks'paiə/

  * ngoại động từ

  thở ra

  * nội động từ

  thở ra

  thở hắt ra; tắt thở, chết; tắt (lửa...)

  mãn hạn, kết thúc, hết hiệu lực (luật); mai một, mất đi (chức tước...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • expire

  * kinh tế

  đã hết hạn

  đã hết hiệu lực

  đã kết thúc

  hết hạn

  hết hiệu lực

  kết thúc

  * kỹ thuật

  giải thích

Từ điển Anh Anh - Wordnet