inhale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inhale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inhale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inhale.

Từ điển Anh Việt

 • inhale

  /in'heil/

  * ngoại động từ

  hít vào

  nuốt (khói thuốc lá...)

  * nội động từ

  nuốt (khói thuốc lá...)

  do you inhale when smoking?: anh có nuốt khói khi hút không?

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inhale

  draw deep into the lungs in by breathing

  Clinton smoked marijuana but never inhaled

  draw in (air)

  Inhale deeply

  inhale the fresh mountain air

  The patient has trouble inspiring

  The lung cancer patient cannot inspire air very well

  Synonyms: inspire, breathe in

  Antonyms: exhale