inhaler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inhaler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inhaler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inhaler.

Từ điển Anh Việt

 • inhaler

  /in'heilə/

  * danh từ

  máy hô hấp; cái để xông

  người hít vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inhaler

  a dispenser that produces a chemical vapor to be inhaled in order to relieve nasal congestion

  Synonyms: inhalator