fleet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fleet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fleet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fleet.

Từ điển Anh Việt

 • fleet

  /fleet/

  * danh từ

  đội tàu, hạm đội

  đội máy bay, phi đội

  đoàn tàu, đoàn xe (của ai)

  the fleet

  hải quân

  Fleet Air Arm

  binh chủng không quân (của hải quân Anh)

  fleet of the desert

  đoàn lạc đà trên sa mạc

  * danh từ

  vịnh nhỏ

  * tính từ

  (thơ ca) (văn học) nhanh, mau, mau chóng, nhanh chóng

  a fleet horse: ngựa phi nhanh

  to be fleet of foot: nhanh chân

  nông cạn

  * phó từ

  nông

  to plough fleet: cày nông

  * nội động từ

  biến, lướt qua, lướt nhanh

  bay nhanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fleet

  * kinh tế

  đoàn xe

  đội tàu

  hạm đội hải quân

  vớt bọt

  * kỹ thuật

  cạn

  đoàn tàu

  đoàn xe

  đội tàu

  hạm đội

  khe

  suối

  vịnh

  ô tô:

  bến đỗ xe

  đội xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fleet

  group of aircraft operating together under the same ownership

  group of motor vehicles operating together under the same ownership

  a group of steamships operating together under the same ownership

  a group of warships organized as a tactical unit

  moving very fast

  fleet of foot

  the fleet scurrying of squirrels

  a swift current

  swift flight of an arrow

  a swift runner

  Synonyms: swift

  Similar:

  flit: move along rapidly and lightly; skim or dart

  The hummingbird flitted among the branches

  Synonyms: flutter, dart

  evanesce: disappear gradually

  The pain eventually passed off

  Synonyms: fade, blow over, pass off, pass