flit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flit.

Từ điển Anh Việt

 • flit

  /flit/

  * danh từ

  sự dọn nhà, sự di chuyển chỗ ở

  * nội động từ

  di cư, di chuyển

  đổi chỗ ở, chuyển chỗ ở

  đi nhẹ nhàng, bay nhẹ nhàng, vụt qua

  memories flit through mind: những ký ức vụt qua trong trí óc

  (Ê-cốt) lỉnh, chuồn (để khỏi trả nợ)

  bay chuyền (chim)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flit

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bay chuyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flit

  a sudden quick movement

  Synonyms: dart

  a secret move (to avoid paying debts)

  they did a moonlight flit

  move along rapidly and lightly; skim or dart

  The hummingbird flitted among the branches

  Synonyms: flutter, fleet, dart