absorb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorb.

Từ điển Anh Việt

 • absorb

  /əb'sɔ:b/

  * ngoại động từ

  hút, hút thu (nước)

  dry sand absorb water: cát khô hút nước

  hấp thu

  youths always absorb new ideas: thanh niên luôn luôn hấp thu những tư tưởng mới

  miệt mài, mê mải, chăm chú; lôi cuốn, thu hút sự chú ý

  to be absorbed in thought: mãi suy nghĩ

  to be absorbed in the study of Marxism-Leninism: miệt mài nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin

 • absorb

  hấp thu, hút thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorb

  * kinh tế

  gộp chung

  gộp vào

  hấp thu

  hút

  nuốt

  * kỹ thuật

  giảm chấn

  giảm xóc

  hấp phụ

  hấp thụ

  hút

  hút thu

  hút thụ

  khấu hao

  làm dịu

  làm hấp thụ

  xây dựng:

  giảm chắn

  toán & tin:

  hút th

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absorb

  become imbued

  The liquids, light, and gases absorb

  take up mentally

  he absorbed the knowledge or beliefs of his tribe

  Synonyms: assimilate, ingest, take in

  take up, as of debts or payments

  absorb the costs for something

  Synonyms: take over

  take in, also metaphorically

  The sponge absorbs water well

  She drew strength from the minister's words

  Synonyms: suck, imbibe, soak up, sop up, suck up, draw, take in, take up

  cause to become one with

  The sales tax is absorbed into the state income tax

  suck or take up or in

  A black star absorbs all matter

  Synonyms: take in

  Antonyms: emit

  assimilate or take in

  The immigrants were quickly absorbed into society

  consume all of one's attention or time

  Her interest in butterflies absorbs her completely

  Synonyms: engross, engage, occupy

  Similar:

  steep: devote (oneself) fully to

  He immersed himself into his studies

  Synonyms: immerse, engulf, plunge, engross, soak up