imbibe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imbibe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imbibe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imbibe.

Từ điển Anh Việt

 • imbibe

  /im'bed/

  * ngoại động từ

  uống, nốc; hít (không khí...)

  hút (hơi ẩm)

  hấp thụ, tiêm nhiễm

  to imbibe new ideas: hấp thụ những ý tưởng mới

  * nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) uống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • imbibe

  * kinh tế

  hút nước

  ngậm nước

  * kỹ thuật

  tẩm

  hóa học & vật liệu:

  tẩm vào

  thấm (chất lỏng)

  thấm vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • imbibe

  receive into the mind and retain

  Imbibe ethical principles

  Similar:

  absorb: take in, also metaphorically

  The sponge absorbs water well

  She drew strength from the minister's words

  Synonyms: suck, soak up, sop up, suck up, draw, take in, take up

  assimilate: take (gas, light or heat) into a solution

  drink: take in liquids

  The patient must drink several liters each day

  The children like to drink soda