absorber charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber charge

    * kỹ thuật

    nạp chất hấp thụ

    điện lạnh:

    mẻ nạp chất hấp phụ