absorber rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber rod

    * kỹ thuật

    thanh điều khiển

    vật lý:

    thanh hấp thụ