absorber element bundle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber element bundle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber element bundle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber element bundle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber element bundle

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bó phân tử hấp thụ

    bó thanh hấp thụ