absorber member nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber member nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber member giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber member.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber member

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bộ phận hấp thụ