absorber trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber trap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bẫy hấp thụ

    bẫy hút thụ