absorber column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber column.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber column

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cột hấp thụ

    tháp hấp thụ