absorbent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent.

Từ điển Anh Việt

 • absorbent

  /əb'sɔ:bənt/

  * tính từ

  hút nước, thấm hút

  absorbent cotton wood: bông hút nước

  * danh từ

  chất hút thu; máy hút thu

  (thực vật học); (động vật học) cơ quan hút thu (các chất dinh dưỡng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbent

  * kinh tế

  chất hấp thụ

  chất thấm nước

  * kỹ thuật

  hút thu

  y học:

  chất hấp thu

  hấp thu

  cơ khí & công trình:

  máy hút thu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absorbent

  having power or capacity or tendency to absorb or soak up something (liquids or energy etc.)

  as absorbent as a sponge

  Synonyms: absorptive

  Antonyms: nonabsorbent

  Similar:

  absorbent material: a material having capacity or tendency to absorb another substance