absorbent clay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent clay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent clay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent clay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent clay

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sét hấp thụ