absorbent capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent capacity

    * kỹ thuật

    khả năng hấp thụ