absorbent charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent charge

    * kỹ thuật

    lượng nạp chất hấp thụ

    điện lạnh:

    sự nạp chất hấp thụ