absorbent belt skimmer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent belt skimmer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent belt skimmer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent belt skimmer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent belt skimmer

    * kỹ thuật

    môi trường:

    đai hấp thụ váng dầu