absorbent charging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent charging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent charging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent charging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent charging

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự nạp chất hấp thụ