absorbent filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent filter

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thiết bị lọc hút thu