absorbent liquid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent liquid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent liquid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent liquid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent liquid

    * kỹ thuật

    chất lỏng hấp thụ