absorbent earth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent earth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent earth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent earth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent earth

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đất hút thu