absorbent paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent paper

    * kỹ thuật

    giấy hấp thụ