absorbent type filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent type filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent type filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent type filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent type filter

    * kỹ thuật

    bình lọc loại hút thấm

    cơ khí & công trình:

    bộ lọc kiểu thẩm thấu