absorbent solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbent solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbent solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbent solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbent solution

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dung dịch hấp thụ